Partnerzy

Podstawowym zadaniem spółki jest komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań z obszaru technologii środowiskowych oraz innych, poprzez kreowanie nowych podmiotów gospodarczych, w których  GOT PNP Sp. z o.o. będzie obejmował udziały kapitałowe.

Głównym obszarem specjalizacji GOT są projekty związane z technologiami środowiskowymi, obejmujące m.in. niekonwencjonalne źródła energii, odzysk surowców oraz unieszkodliwianie odpadów.

Link

Lubuska Sieć Innowacji to Partnerstwo przedsiębiorców, parków technologicznych, uczelni oraz centrów innowacji Województwa Lubuskiego, którego głównym celem jest komercjalizacja innowacyjnych technologii w ramach wspólnych projektów badawczo – wdrożeniowych. Tworzy sieć powiązań pomiędzy nauką a gospodarką i odpowiadamy na realne potrzeby przedsiębiorców.

Stowarzyszenie Lubuska Sieć Innowacji ściśle współpracuje z Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji, organizacją, która zrzesza kilkadziesiąt krajowych uczelni wyższych oraz instytutów naukowych, działającym na rzecz budowania współpracy pomiędzy biznesem i nauką.

Link

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie to uczelnia publiczna powstała w 2009 roku w wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej. W swej ofercie posiada 47 kierunków kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i oraz doktoranckie studia III stopnia.

Link

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku powstał by służyć przedsiębiorstwom w celu opracowywania nowych technologii, modyfikacji i doskonaleniu jakości wytwarzanych produktów jak i poszukiwaniu nowych i innowacyjnych rozwiązań branżowych.

Ośrodek badawczo-rozwojowy, działający przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, to pierwszy tego typu ośrodek w województwie lubuskim, unikatowy nawet na skalę kraju.

Główne obszary działalności skupiają się wokół prac dla sektora rolno-spożywczego, a w szczególności dla przetwórstwa spożywczego, ogrodnictwa i szkółkarstwa.

Link

Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 września 2001 r. z połączenia Politechniki Zielonogórskiej z Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Jest największą państwową uczelnią w województwie lubuskim. Na poszczególnych Wydziałach studenci mają możliwość kształcenia się na 60 kierunkach. Uniwersytet Zielonogórski znajduje się w elitarnej grupie uniwersytetów klasycznych, tak zwanych bezprzymiotnikowych. Uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 5 specjalnościach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w 17 specjalnościach.

Link

Instytut prowadzi prace naukowe, rozwojowe, wdrożeniowe w zakresie biotechnologii i technologii rolno-spożywczej. Prace te, o ostatecznym aplikacyjnym charakterze, obejmują swym zakresem wiele dyscyplin: mikrobiologię techniczną i mikrobiologię żywności, inżynierię komórkową, inżynierię procesową, chemię i biochemię, technologię żywności oraz żywienie człowieka i dietetykę. Kierunki działalności Instytutu obejmują także wiele branż przemysłu rolno-spożywczego.

Link